მთავარი საჭირო ინფორმაცია სახელმწიფო სუბსიდირება

სახელმწიფო სუბსიდირება

cover image

ვის შეუძლია სუბსიდირების პირობებით სარგებლობა?

ა)ოჯახი/მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, რომელსაც სესხის აღების მომენტში ჰყავს 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ დაბადებული 1 წლამდე ასაკის შვილი; 

ბ) ოჯახი/მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, რომელსაც აღების მომენტში ჰყავს 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი;

გ)ოჯახი/ მარტოხელა მშობელს/ქვრივს, რომელსაც სესხის აღების მომენტში ჰყავს არასრულწლოვანი შვილი, რომელიც 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ აიყვანა. 

გამონაკლისები 

·      A და C ტიპის მსესხებელს (მეუღლეებს როგორც ერთად, ასევე, ცალ-ცალკე) მხოლოდ ერთხელ შეუძლია ისარგებლოს პროგრამით, მიუხედავად იმისა თუ რა რაოდენობის სესხი აქვს მას აღებული პროგრამის ფარგლებში;

·      B ტიპის ბენეფიციარს პროგრამით სარგებლობა შეუძლია მეორეთაც, თუ ის პროგრამაში ჩართვის შემდეგ, გააჩენს ან/და შვილად აიყვანს მე-4 ან მეტ შვილ(ებ)ს. ასეთ შემთხვევაში, მსესხებელს შეუძლია ჯამში 200 000 ლარის ოდენობის სესხი აიღოს;

·      B ტიპის ბენეფიციარს პროგრამაში ჩართვა 2022 წლის 1 სექტემბრის შემდეგაც შეუძლია, თუ ის ამ თარიღის შემდგომ გააჩენს ან შვილად აიყვანს ბავშვს;

·      პროგრამით ვერ ისარგებლებს სახელმწიფო პროგრამის „იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის“ ბენეფიციარი;

·      მარტოხელა ან ბავშვის დაბადების მოწმობაში ფიქსირებული მეორე მშობელი, რომლებსაც საერთო შვილ(ებ)ი ჰყავთ, მხოლოდ ერთხელ შეძლებენ პროგრამით სარგებლობას. 

სესხის მიზანი

·      ბინის/სახლის შეძენა (როგორც დეველოპერისგან, ასევე კერძო პირისგან); სახლის აშენება.

სესხის მოცულობა

·      პროგრამით განსაზღვრული სესხის მაქსიმალური ლიმიტი 200 000 ლარია. ამასთან განსაზღვრულია, რომ სახლის ან/და ბინის ღირებულება შეიძლება აჭარბებდეს 200 000 ლარს.

დაფინანსების მოცულობა

·      თუ ბანკმა პროგრამის ფარგლებში კრედიტი დაამტკიცა, სააგენტო, სესხის გაცემიდან 60 თვის განმავლობაში, იწყებს კრედიტის საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდირებას.

·      თუ ბანკის მიერ გაცემული სესხის ვადა 60 თვეზე ნაკლებია, სააგენტო შესაბამისი ვადის მიხედვით დაიწყებს სუბსიდირებას:

·      თუ მსესხებელს ჰყავს 1 ან 2 შვილი, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს აკლდება 3,5%, მაგრამ არაუმეტეს 6%-ის ოდენობით. Ხოლო თუ მსესხებელს ჰყავს 3 ან მეტი შვილი, რეფინანსირების განაკვეთს აკლდება - 1,5 %, მაგრამ, არაუმეტეს 8%-ის ოდენობით.

რა ვალუტაშია შესაძლებელი ამ პროგრამით სარგებლობა?

სუბსიდირება მოქმედებს მხოლოდ ლარის ვალუტაზე.

რა ვადით ხდება სუბსიდირება?

 სუბსიდირება მოქმედებს სესხის გაცემიდან მაქსიმუმ 60 თვის პერიოდზე. შენიშვნა: იპოთეკური სესხის მაქსიმალური ვადაა 240 თვე.

რა დოკუმენტები დამჭირდება?

სესხის აღებისას, სამოქალაქო ქორწინებაში მყოფმა პირებმა უნდა წარადგინონ სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა; 

მარტოხელა მშობელმა/ქვრივმა კი უნდა წარადგინოს:

·      სამოქალაქო ქორწინების მოწმობა; 

·      მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა;

შვილების შესახებ ინფორმაცია:

ბავშვების დაბადების მოწმობა/ები;

·      შვილად აყვანის შემთხვევაში, შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

·      გერის შემთხვევაში, სტატუსი დგინდება დაბადების მოწმობიდან.

შენიშვნა: აღნიშნული დოკუმენტაციის მიღებას შეძლებთ საქართველოს იუსტიციის სახლში.

გარდა ჩამოთვლილისა, კომერციულმა ბანკმა შესაძლოა მსესხებელს მოსთხოვოს სესხის განხილვისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაცია.   

კიდევ რა უნდა გავითვალისწინო?

შესაძენი/ასაშენებელი უძრავი ქონება სუბსიდირების მანძილზე უნდა იყოს იპოთეკით დატვირთული ბანკის სასარგებლოდ; 

აღნიშნულ სესხებზე დაშვებული არ არის საშეღავათო პერიოდი/პროცენტის გადანაწილება; 

პროგრამით სარგებლობისთვის აუცილებელია მშობლები სესხზე განაცხადის შევსების მომენტში იყვნენ სამოქალაქო ქორწინებაში (სესხის აღება შეუძლია მხოლოდ ერთ მშობელს ოჯახის სხვა წევრთან ერთად ბანკის სტანდარტის შესაბამისად); 

ზემოთაღნიშნული თანადაფინანსებით ვერ ისარგებლებენ მსესხებლები, თუ უკვე ისარგებლეს 2020 წლის იპოთეკური კრედიტების მხარდაჭერის მექანიზმის პროგრამით.