საპროცენტო განაკვეთი

რას გულისხმობს ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთი?

 • ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი უცვლელია სესხის დაფარვის სრული პერიოდის განმავლობაში და მისი დაფიქსირება ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე ხდება

რას გულისხმობს ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი?

 • ამ შემთხვევაში იპოთეკური სესხის საპროცენტო განაკვეთი დროთა განმავლობაში შეიძლება შეიცვალოს
 • ცვლადი საპროცენტო განაკვეთი შედგება საბაზისო საპროცენტო განაკვეთისა და მომსახურე ბანკის მიერ დაწესებული ფიქსირებული დანამატისგან
 • უცხოურ ვალუტაში აღებული სესხის შემთხვევაში, საბაზისო საპროცენტო განაკვეთი მიბმულია ისეთ საერთაშორისო ნიშნულზე, როგორიცაა EURIBOR (ევროსთვის) ან LIBOR (აშშ დოლარისთვის), რომელიც პერიოდულად იცვლება (განაკვეთების სტატისტიკისთვის ეწვიე www.libor.com)
 • ლარში აღებული სესხებისთვის საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია საქართველოს ბაკის რეფინანსირების განაკვეთზე (განაკვეთების სტატისტიკისთვის ეწვიე www. nbg.gov.ge)
 • მაგალითად თუ სესხის საპროცენო განაკვეთი განისაზღვრება: ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს + 2% (ბანკის ფიქსირებული დანამატი),   რეფინანსრების განაკვეთის ცვლილებასთან ერთად გაიზრდება ან შემცირდება სესხის საპროცენტო განაკვეთიც

რას გულისხმობს კომბინირებული საპროცენტო განაკვეთი?

 • საპროცენტო განაკვეთი სესხის გაცემიდან გარკვეული პერიოდით არის ფიქსირებული, ხოლო შემდეგ ცვლად განაკვეთიანი

როგორ გავარჩიო ნომინალურ და ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთებს შორის სხვაობა?

 • იპოთეკური სესხის ხელშეკრულებაში ფიქსირდება ორი ტიპის საპროცენტო განაკვეთი ნომინალური და ეფექტური:
 • ნომინალური საპროცენტო განაკვეთი არის ის საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც მითითებულია სასესხო ხელშეკრულებაში და ასახავს სესხის თანხაზე დარიცხულ პროცენტს, მაგრამ არ ასახავს სესხის მიღებასთან დაკავშირებულ სხვა ფინანსურ ხარჯებს
 • ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი ნომინალურ საპროცენტო განაკვეთთან ერთად ასახავს სესხის მიღებასთან დაკავშირებულ ყველა ფინანსურ ხარჯს, ამ ხარჯების გაწევის პერიოდის გათვალისწინებით (როგორიცაა: სესხის დამტკიცებისა და დაზღვევის საკომისიო, ასევე, სესხის გატანის საკომისიო და ა.შ.)
 • შესაბამისად ბაზარზე არსებული სხვადასხვა შეთავაზებების შესადარებლად მართებულია ეფექტური საპროცენტო განაკვეთების გამოყენება

 

გაიგე შენი იპოთეკური სესხის ლიმიტი:

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა